หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
       ประกาศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ เรื่องการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ เรื่อง การขยายเวลาในการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
       ตามที่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้กำหนดให้มีการเลื่อนเวล
ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของบุคลากร นักเรียนในโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
     
ประกาศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน 
         เนื่องด้วย มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว และได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วัน

ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 
      ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสแกนคิวอาร์โคดเพื่อศึกษาชุดความรู้ Covid-19 สำหรับส่วนราชการและประชาชน   

คู่มือการสอนระบบเตือนน้ำป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
     

แผนการจัดการเรียนรู้ 
      แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เพจ Facebook โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 
 

แนะนำโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 

ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา