หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ผลงาน ว.ช.2 
       โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ผลงาน ว.ช.2 เพื่อนำเสนอผลงานด้านการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้การนำของนางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โดยมีนายชั
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
       โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดสันติวนาราม(ลำปลอก) เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะในการรู้จักเสียสละเพื่อชุมชนและส่วนรวมที่ตนเอง&
กิจกรรมจิตอาสา ศาสนาอิสลาม 
       โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ศาสนาอิสลาม ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มัสยิดบ้านโคกทราย เพื่อฝึกผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก สพม.13 วันที่ 21 มกราคม 2564
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
      สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน 
         เนื่องด้วย มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว และได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วัน

ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 
      ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสแกนคิวอาร์โคดเพื่อศึกษาชุดความรู้ Covid-19 สำหรับส่วนราชการและประชาชน   

คู่มือการสอนระบบเตือนน้ำป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เพจ Facebook โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 
 

แนะนำโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 

ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา