หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ค่ายเพาะกล้าความดีด้วยวิถีคุณธรรม One Class, One Goodness 
       วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมค่ายเพาะกล้าความดีด้วยวิถีคุณธรรม One Class, One Goodness โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเ
โครงการอบรมธรรมศึกษา และสอบธรรมสนามหลวง 
          วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา และสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ติดตามนักเรียนออกกลางคัน และขาดเรียนนาน 
      วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 นางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และคณะกรรมการเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนออกกลางคัน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อกำกับติดตามช่วยเหลือน
สถานศึกษาสีขาว 
      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ร่วมกับเครือข่าย สภ.บ้านในควน  รพ.สต.บ้านโคกทราย คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับภัยของสารเสพติดและสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
7 ธันวาคม 2561 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 กิจกรรมค่ายเพาะกล้าความดีด้วยวิถีคุณธรรม One Class, One Goodness โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา และสอบธรรมสนามหลวง
27-28 พฤศจิกายน 2561 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน และขาดเรียนนาน