หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก สพม.13 วันที่ 21 มกราคม 2564
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2563 
      โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของภาคเรียนที่ 1/2563 และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล 
       โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563
กิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริตศึกษา 
      โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 เพื่อปลูกฝังสร้างวัฒนาธรรมต่อต้านทุจริตให้แก่นักเรียน สร้างความตระหนักให้นักเรียนยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีจิตพอเพียงต
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
      สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน 
         เนื่องด้วย มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว และได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วัน

ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 
      ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสแกนคิวอาร์โคดเพื่อศึกษาชุดความรู้ Covid-19 สำหรับส่วนราชการและประชาชน   

PLEARN Coding เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เพจ Facebook โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 
 

แนะนำโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 

ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา