หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน  
      

   เนื่องด้วย มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว และได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ลมพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทนที่ ลักษณะเช่นนี้เป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย คําดว่าฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบถึงการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในฤดูร้อน 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบถึงการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในฤดูร้อน เฝ้าระวังและป้องกันทรัพย์สินของชุมชน สาธารณสมบัติของส่วนรวม โดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง: Tatsanee Saratip
: 2563-03-18