หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไซต์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
      

 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายขจรจิตร ตะหมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 คณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายสมนึก ธูปหอม นายอำเภอย่านตาขาว คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอย่านตาขาว นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมป์ ประธานสหวิทยาเขตปลันดา และนายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไซต์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องเพชรัตน์ และได้เดินตรวจเยี่ยมชมห้องเรียน อาคารสถานที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการต่างๆ: จันทร์ทิพย์ รักสม
: 2564-12-24