หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  การนิเทศติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
      

 โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก สพม.13 วันที่ 21 มกราคม 2564: จันทร์ทิพย์ รักสม
: 2564-01-21