หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2563  
      

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของภาคเรียนที่ 1/2563 และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563: จันทร์ทิพย์ รักสม
: 2563-12-08