หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริตศึกษา  
      

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 เพื่อปลูกฝังสร้างวัฒนาธรรมต่อต้านทุจริตให้แก่นักเรียน สร้างความตระหนักให้นักเรียนยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัว ไม่ทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ: จันทร์ทิพย์ รักสม
: 2563-12-02