หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     01-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
     02-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
     03-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
     04-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
     05-พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
     06-พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
     07-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
     08-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
     09-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
     10-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
     11-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
     12-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
     13-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
     14-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     15-พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
     16-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2546
     17-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
     18-กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
     19-กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
     20-กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
     21-กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ.2553
     22-กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
     23-พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
     24-พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     25-พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
     26-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
     27-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
     28-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
     29-พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
     30-พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
     31-ระเบียบ สพฐ.ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551
     32-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
     33-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 ระเบียบโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ว่าด้วยมาตรการควบคุมค
     คู่มือ
     คำนำ-สารบัญ
     ปก
 แบบฟอร์มเขียนโครงงานนักเรียน
     แบบเสนอโครงงาน
 แบบฟอร์มโครงการ
     แบบฟอร์มเขียนโครงการ
 คู่มือDLIT
     แนวทางการดำเนินการนิเทศDLIT
     การดาวน์โหลดวิดีโอจากเว็บไซต์ DLIT
     คู่มือคลังข้อสอบ
 เอกสารงานวิชาการ
     รายชื่อนักเรียนที่ ได้รับระดับผลการเรียน 0, ร, มส.
     แบบบันทึกการแก้ 0, มส , เรียนซ้ำ
     แบบบันทึกการแก้ ร
     แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
     แบบบันทึกการรับ-ส่งผลแก้ 0, ร, มส, เรียนซ้ำ
 คำสั่งโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตามโครงสร้างการบริหาร
     แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
     คำสั่งโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตามโครงสร้างการบริหาร
 สารประชาสัมพันธ์
     สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2