.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  -obeclms3.2-

 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน 
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
 

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ เป็นสถานศึกษานิติบุคคล
โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
13
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”

          1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
          2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
          3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
          4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียน การสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
          5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด
          6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
          7.  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
          8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด
          9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
          10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้
 

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.167.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 470,999
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
Tel : 0-7557-6031  Fax : 0-7557-6032
Email : wch2@wch2.ac.th