.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  -obeclms3.2-

 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������
 

-   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

-   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

-   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

-   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

-   พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

-   พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

-   พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

-   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

-   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

-   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

-   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

-   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

-   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

-   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

-   พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

-   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2546

-   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

-   กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

-   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

-   กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

-   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ.2553

-   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

-   พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

-   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

-   พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

-   พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

-   พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

-   พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

-   พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

-   พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

-   ระเบียบ สพฐ.ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551

-   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา

-   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.205.176.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 464,579
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
Tel : 0-7557-6031  Fax : 0-7557-6032
Email : wch2@wch2.ac.th