.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  -obeclms3.2-

 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������� 
���������������������������������������������
 

          โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  เนื้อที่ 25 ไร่   2 งาน 98 ตารางวา โทรศัพท์  0-7557-6031-2

          ปีการศึกษา 2531 ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรัง สภาตำบลโพรงจระเข้ และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกทราย ได้ร่วมประชุมตกลงกันขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนวิเชียรมาตุ

          ปีการศึกษา 2532 มีนักเรียน 41 คน ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอย่านตาขาว และจากโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดตรัง มาช่วยสอน โดยใช้อาคารโรงอาหารโรงเรียน      บ้านโคกทรายและกางเต็นท์เรียน

          ปีการศึกษา 2535 มีนักเรียน 120 คน มีครู จำนวน 6 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรัง ได้ทำหนังสือขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมตำรวจ หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง และได้รับอนุมัติใช้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536

          ปีการศึกษา 2537 ได้รับการจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา ใช้ชื่อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2537 โดยจัดแผนชั้นเรียน 3-2-2 จำนวนนักเรียน 120-80-55 มีครู 11 คน นักการภารโรง 1 คนและยาม 1 คน มีผู้บริหาร นายประดิษฐ์ จิตรบุญ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา 2539 มีนักเรียน 327 คน จัดแผนการเรียน 3-3-3 ครู 11 คน นักการภารโรง 1 คน และยาม 1  คน  ผู้บริหาร นายพงษ์พิศักดิ์  เก้าเอี้ยน ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 เปลี่ยนผู้บริหารเป็นนางสาวอัจฉรา  วิริยานุภาพพงศ์  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียน 336 คน  แผนชั้นเรียน     3-3-3 / 2-0-0  มีครู  14  คน  นักการภารโรง 1 คน ยาม  1 คน  และครูจ้างสอน  2 คน  ผู้บริหาร นางสาวอัจฉรา  วิริยานุภาพพงศ์  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            ปีการศึกษา  2543  มีนักเรียน  365  คน  จัดแผนการเรียน 3-3-3 / 1-2-0 มีครูจำนวน 16 คน นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน ผู้บริหาร นางสาวอัจฉรา วิริยานุภาพพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีการศึกษา 2544 มีนักเรียน 364 คน จัดแผนชั้นเรียน  3-3-3/1-1-2  มีครูจำนวน  19 คน  นักการภารโรงและยาม  2 คน  ครูจ้างสอน  1  คน  ผู้บริหาร  นางสาวอัจฉรา  วิริยานุภาพพงศ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ถึงวันที่  25   ธันวาคม   2546   นายอุทิศ  วัฒนกุล   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน         

            ปีการศึกษา 2546 มีนักเรียน 285 คน แผนชั้นเรียน 3-3-3/1-1-1 มีครูอาจารย์ 19 คน นักการภารโรง 1 คน ยาม  1 คน ครูจ้างสอน  1 คน  ผู้บริหาร นายอุทิศ วัฒนกุล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีการศึกษา 2547 - 2548  มีนักเรียน 306 คน  แผนชั้นเรียน 3–3–3 /1-1-1 มีครู 19 คน  นักการภารโรง   1 คน ยาม 1 คน ครูจ้างสอน 1  คน ผู้บริหาร นายอุทิศ วัฒนกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และวันที่ 20 มกราคม  2549  เปลี่ยนผู้บริหารเป็น นายสุรพล ศุภศรี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียน 330 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3 / 1-1-1  มีครู 19  คน นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน  ครูจ้างสอน 1 คน ผู้บริหาร นายสุรพล   ศุภศรี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  และนายปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2550  มีนักเรียน 337 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3 / 1-1-1 มีครู 20  คน นักการภารโรง 1 คน  ครูจ้างสอน 1คน  ผู้บริหาร  นายปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2551  มีนักเรียน 324 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3 /1-1-1  มีครู  20 คน นักการภารโรง 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน ผู้บริหาร นายปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2552  มีนักเรียน 314 คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3 /1-1-1 มีครู 18 คน นักการภารโรง 1 คน    ครูจ้างสอน 1คน  ผู้บริหาร  นายปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2553  มีนักเรียน 310 คน แผนชั้นเรียน 3-3-3 / 1-1-1  มีครู 17 คน นักการภารโรง 1 คน   ครูจ้างสอน 1 คน ผู้บริหาร  นายปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2553  นายสมนึก  อ้นเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

 ปีการศึกษา 2553  มีนักเรียน 295  คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3  / 2-1-1  มีครู  17 คน นักการภารโรง      1 คน ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน ผู้บริหาร นายสมนึก  อ้นเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

 ปีการศึกษา 2554  มีนักเรียน 296  คน  แผนชั้นเรียน  3-3-3  / 2-2-1  มีครู  17 คน นักการภารโรง      1 คน  พนักงานขับรถ  1  คน ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ  1  คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ   1  คน  ผู้บริหาร  นายสมนึก  อ้นเพ็ชร   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  และวันที่ 8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  นายสมชาย  อินทรโชติ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2555  มีนักเรียน 271  คน  แผนชั้นเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  17 คน นักการภารโรง 1 คน  ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ  1  คน ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 1  คน ผู้บริหาร นายสมชาย อินทรโชติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2556  มีนักเรียน 257  คน  แผนชั้นเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  17 คน นักการภารโรง 1 คน  ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ  1  คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ   1  คน ผู้บริหาร นายสมชาย  อินทรโชติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ      โรงเรียน โดย นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์

ปีการศึกษา 2557  มีนักเรียน 237  คน  แผนชั้นเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  17 คน นักการภารโรง 1 คน  ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ  1  คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 1 คน ผู้บริหาร  นายมานพ ขุราษี   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2558  มีนักเรียน 247  คน  แผนชั้นเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  17 คน นักการภารโรง 1 คน  ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ  1  คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ   1  คน ผู้บริหาร นายมานพ ขุราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2559  มีนักเรียน 204 คน  แผนชั้นเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  16 คน พนักงานบริการ 1 คน  ภารโรง 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 1  คน ผู้บริหาร นายไชยพงษ์  ชุมศรี  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2560  มีนักเรียน 196 คน  แผนชั้นเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  15 คน พนักงานบริการ 1 คน  ภารโรง 1 คน ครูจ้างสอน 5 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานธุรการ 1 คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 คน ผู้บริหาร นายไชยพงษ์  ชุมศรี  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2561  มีนักเรียน 178 คน  แผนชั้นเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  15 คน ภารโรง 1 คน ครูจ้างสอน 4 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 คน ผู้บริหาร     นางรัตนี ลิ่มพานิช ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน 187 คน  แผนชั้นเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  15 คน ภารโรง 1 คน ครูจ้างสอน 3 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 คน ผู้บริหาร     นางรัตนี ลิ่มพานิช ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.205.176.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 464,554
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
Tel : 0-7557-6031  Fax : 0-7557-6032
Email : wch2@wch2.ac.th